Volkstuinvereniging Grouw

Tuinieren voor uw plezier

Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN ”VOLKSTUINVERENIGING GROUW”

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “Volkstuinvereniging Grouw” (hierna: ”vtv Grouw”) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van ”vtv Grouw”, of om een andere reden persoonsgegevens aan ”vtv Grouw” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
”vtv Grouw”, De Tichtset 11, 9001 NK Grou, KvK nummer 40003261
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via info@vtvgrouw.nl

2. Welke gegevens verwerkt ”vtv Grouw” en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens, eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).

2.2 ”vtv Grouw” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie; 

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ”vtv Grouw”;

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met ”vtv Grouw” en je te informeren over de ontwikkelingen van ”vtv Grouw”.

E-mail berichtgeving (opt-out):

”vtv Grouw”gebruikt je naam en e-mailadres om je per e-mail een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ”vtv Grouw” toe te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 

”vtv Grouw” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ”vtv Grouw” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van ”vtv Grouw” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ”vtv Grouw” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie; 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ”vtv Grouw” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ledenadministratie@vtvgrouw.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

juni 2018