Volkstuinvereniging Grouw

Tuinieren voor uw plezier

Regels

Huishoudelijk reglement van de ‘Volkstuinvereniging Grouw’.

Artikel 1
Zij die als lid of kandidaat wensen te worden ingeschreven, melden zich schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. Zij dienen binnen twee weken een bedrag aan inleggeld te betalen aan de penningmeester van de vereniging.
Dit inleggeld wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 2
Leden die wensen te bedanken voor hun lidmaatschap, dienen dit schriftelijk te doen voor één december bij de secretaris. In andere gevallen zal het betreffende lid de contributie voor het opvolgende jaar moeten betalen. Hun rechten en plichten blijven echter gelden tot één januari.
Artikel 3
De gegadigden die in aanmerking wensen te komen voor een tuin worden in volgorde van aanmelding op een lijst gezet en worden dan in deze volgorde opgeroepen zodra er tuinen vrij zijn. In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze volgorde afwijken.
Artikel 4
Leden die wensen te bedanken voor hun tuin dienen dit schriftelijk vóór één december te doen bij de secretaris. In andere gevallen zal het betreffende lid de tuinhuur voor het opvolgende jaar moeten betalen. Hun rechten en plichten blijven echter gelden tot één januari. Bij opzegging na één december zal restitutie plaatsvinden indien vóór het opvolgende jaar de betreffende tuin aan een ander lid wordt verhuurd. De restitutie is niet hoger dan de huuropbrengst van de betreffende tuin. De tuin moet voor één maart geheel schoon worden opgeleverd.
Artikel 5
Het bestuur kan eveneens voor één december de tuinhuur opzeggen indien het daarvoor geldige redenen heeft.
Artikel 6
De contributie alsmede de tuinhuur etc. moeten voor één maart van het lopende jaar worden voldaan.
Artikel 7
Leden zijn verplicht deel te nemen aan algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Men krijgt hiervoor een oproep van de tuincommissie. Van de leden die zonder bericht van geldige verhindering niet op een oproep reageren wordt aangenomen dat zij instemmen met betaling van de te werken uren. Het uurbedrag wordt, indien nodig, jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Alleen zij die gezien hun leeftijd en gezondheid absoluut niet in staat zijn de verplichte uren te maken, kunnen schriftelijk ontheffing vragen bij het bestuur.
Artikel 8
De algemene ledenvergadering wijst een tuincommissie aan die bestaat uit tenminste drie leden, waarvan tenminste één bestuurslid. De leden worden voor twee jaar gekozen en zijn herkiesbaar. De tuincommissie is verantwoording verschuldigd tegenover het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 9
De tuincommissie heeft tot taak:
toe te zien op de in het huishoudelijk reglement gegeven voorschriften zie art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
de noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden en andere gemeenschappelijke werkzaamheden op of aan de tuin uit te voeren, of te laten uitvoeren.
Artikel 10
Opstallen en getimmerten mogen – met uitzondering van platte kisten – volgens voorgeschreven model 225 cm lang, 50 cm breed en 100 cm hoog en maximaal 100 cm boven het maaivel – groen van kleur – voor het opbergen van gereedschappen niet op de tuinen worden geplaatst, tenzij door de plaatselijke overheid en de vereniging vergunning is verleend.
Artikel 11
De “koude bak” valt niet onder deze strekking van artikel 10.
De “koude bak” mag niet hoger zijn dan 75 cm.
Artikel 12
Het is niet toegestaan:
afval ergens anders te deponeren dan op eigen tuin – tenzij het bestuur daarvoor een plaats heeft aangewezen – of vuilnis op het complex achter te laten;
grenspalen of afrasteringen te verwijderen of te verplaatsen;
mest of composthopen op hinderlijk plaatsen aan te brengen;
beplanting te hebben dichter op 40 cm van de scheidslijn met de buurman of de kant van een pad of insteek van een sloot;
de tuin van anderen te betreden, zonder diens aanwezigheid; bestuursleden en tuincommissieleden zijn hiervan uitgezonderd;
vuurtje te stoken;
toegang te verschaffen aan de door het bestuur geweigerde personen;
producten van hun tuin te verhandelen;
het houden van dieren op de tuin;
fruitbomen hoger dan 2 meter en struiken of heesters hoger dan 1,75 meter in de tuin te hebben. Bovendien mogen deze niet de naaste buur of buren hinderen; zulks ter beoordeling van het bestuur met een beroep op de Algemene Ledenvergadering;
de toegangswegen en openbare paden langer dan 2×24 uur als opslagplaats te gebruiken, bijv. voor het opslaan van mest etc. zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Na 2 x 24 uur kan het bestuur eventuele opslag laten weghalen op kosten van de eigenaar;
auto’s op het complex anders dan op het parkeerterrein te parkeren;
doorgangen en windsingels te kappen anders dan door het bestuur is aangegeven;
kinderen beneden 16 jaar zonder geleide op de tuin toe te laten;
gewassen dichter dan één meter uit de slootkant te verbouwen.
Artikel 13
Men is verplicht:
de scheidingspaden, minimum breedte 40 cm, schoon te houden;
het gras aan de slootkant kort te houden;
te gedogen dat noodzakelijke werkzaamheden voor het hekkelen van de sloot worden uitgevoerd;
uitsluitend NAK-gekeurde pootaardappels te gebruiken.
Artikel 14
Voor de aardappelteelt mag 1/3 of 1/4 van de tuin worden gebruikt. Het aardappelgedeelte wordt elk jaar door het bestuur op de jaarvergadering bekend gemaakt.
Artikel 15
Iedere huurder van een tuin is verplicht tot een regelmatige en structuur verbeterende bemesting van de grond. Op basis van een deskundig uitgevoerd bodemonderzoek kan het bestuur regels voor bemesting geven.
Artikel 16
Bij voorkeur gebruik maken van wettig toegestane organische bestrijdingsmiddelen en – meststoffen. Elke gebruiker dient hierbij te zorgen dat een ander hierbij geen hinder of schade ondervindt.
Artikel 17
De Algemene Ledenvergadering wijst een kascommissie aan die minimaal eens per jaar de kas en bescheiden controleert en aan het bestuur haar bevindingen meedeelt. De kascommissie bestaat ui twee leden en één reservelid, welke geen deel uitmaken van het bestuur. Ze worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt één lid af en wordt een reservelid gekozen.
Artikel 18
Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:
schade aan eigendommen van leden of bezoekers;
ongevallen of letsel van welke aard ook;
diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.
Artikel 19
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 25 februari 2010.